Ouders

Medezeggenschapsraad (MR)

In de MR zitten ouders en leden van het team. Ze vertegenwoordigen alle ouders en personeelsleden. Samen zorgen zij voor het bevorderen van de openheid, openbaarheid en het onderling overleg in de school. Het gaat hierbij niet om dingen die ouders direct met leerkrachten of de directie kunnen bespreken.

De MR mag alle zaken die te maken hebben met school bespreken en hiervoor voorstellen en ideeën doen aan de directie. De directie is verplicht over een aantal zaken advies te vragen aan de MR.

De medezeggenschapsraad bestaat uit zes leden:

  • Drie leden gekozen door en uit de ouders
  • Drie leden gekozen door en uit het team
  • De directeur is gemandateerd namens het bestuur

Vragen? Neem contact op met de MR via mr.anker@pcboamerfoort.nl

“Er wordt echt naar je geluisterd als ouder. Het team kijkt kritisch naar zichzelf en werkt er iedere keer aan om beter te worden.”


Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

’t Anker is één van de dertien scholen van de stichting PCBO Amersfoort. Deze stichting zet zich in voor goed basisonderwijs met een protestants-christelijk karakter in Amersfoort en omgeving. Binnen de stichting wordt het gezamenlijke, overkoepelende beleid bepaald. De besluiten die de stichting neemt, gelden dus vaak voor alle scholen. Daarom is het belangrijk dat ouders en medewerkers van de scholen hierbij betrokken worden. Dat gebeurt via de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad: de GMR.

Elke school heeft één vertegenwoordiger in de GMR. Dat kan een ouder of een personeelslid zijn. Vaak gaat het om iemand uit de medezeggenschapsraad (MR) van de school. Maar het kan ook zijn dat de school een andere ouder of medewerker afvaardigt.

Bij alle plannen van het stichtingsbestuur die te maken hebben met de gang van zaken op de scholen heeft de GMR medezeggenschap. Adviesrecht (gevraagd en ongevraagd) of het recht om met een plan in te stemmen of niet. De GMR bespreekt elk jaar de begroting en alle bijbehorende voorstellen op het gebied van onderwijs en organisatie. De GMR komt een aantal keer per jaar bij elkaar. De werkwijze van de GMR is vastgelegd in een eigen reglement.

Meer informatie over (de werkwijze van) de GMR is te vinden op https://pcboamersfoort.nl/pcbo-amersfoort/medezeggenschap/

“De leerlingen moesten bij het onderdeel taalverhalen iets schrijven over gedachten lezen. Een leerling vraagt of het ook over een andere gave mag gaan. Twee anderen vragen of het ook in het Engels mag. Bij zulke vragen houd ik niet vast aan de opdracht of de methode, maar ik geef ruimte aan eigen ideeën.”

Oudercommissie (OC)

De oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van de school. De taak van de commissie is het assisteren van het team bij allerlei activiteiten op school. Denk aan ouderavonden, feesten, avondvierdaagse en andere sportactiviteiten, afscheid van groep 8. Soms betrekt de oudercommissie ook andere ouders bij de activiteiten.

Heb je ook tijd om te helpen? Of heb je een vraag? Stuur een bericht aan r.boerrookhuiszen@pcboamersfoort.nl

“Ik ontdek weer opnieuw hoe leuk deze school eigenlijk is en dat er zoveel kan!

Interesse?

Bezoek onze school!