Ouders

MR

De MR heeft tot taak de openheid, openbaarheid en het onderling overleg in de school te bevorderen. De raad is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen en indien gewenst over deze aangelegenheden aan de directie voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken, namens ouders en/of personeelsleden. Voor een aantal zaken dient de directie advies aan de MR te vragen. Voor alle duidelijkheid, de MR heeft niet tot taak om zaken aan de orde te stellen die ouders direct met leerkrachten of directie kunnen bespreken. De medezeggenschapsraad bestaat uit zes leden:

  • Drie leden gekozen door en uit de ouders: Peter Kraan (voorzitter), Pirka Ruitenbeek en Ada Kool.
  • Drie leden gekozen door en uit het team: Linda Kroeze, Lisa Wijsbek en Alinde Zomer.
  • De directeur is gemandateerd namens het bestuur.
  • De MR is te bereiken via a.kool@pcboamersfoort.nl

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

’t Anker is één van de dertien scholen van de stichting PCBO Amersfoort. Deze stichting zet zich in voor goed basisonderwijs met een protestants-christelijk karakter in Amersfoort en omgeving. Binnen de stichting wordt het gezamenlijke, overkoepelende beleid bepaald. De besluiten die de stichting neemt, gelden dus vaak voor alle scholen. Daarom is het belangrijk dat ook ouders en medewerkers van de scholen hierbij betrokken worden. Dat gebeurt via de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad: de GMR.

Elke school heeft één vertegenwoordiger in de GMR. Dat kan een ouder of een personeelslid zijn. Vaak gaat het om iemand uit de eigen medezeggenschapsraad (MR) van de school. Maar het kan ook zijn dat de school een andere ouder of medewerker naar de GMR van de stichting afvaardigt. Hoe dan ook staat het GMR-lidmaatschap inhoudelijk los van het MR-lidmaatschap.

Bij alle plannen van het stichtingsbestuur, die te maken hebben met de gang van zaken op de scholen, heeft de GMR medezeggenschap. Dat wil zeggen adviesrecht (gevraagd en ongevraagd) of zelfs het recht om ermee in te stemmen of niet. Zo bespreekt de GMR elk jaar de begroting en alle bijbehorende voorstellen op het gebied van onderwijs en organisatie. De GMR komt ca. zes keer per jaar bijeen. De werkwijze van de GMR is vastgelegd in een eigen reglement.
Meer informatie over PCBO Amersfoort, de GMR en de werkwijze van de GMR is te vinden op: www.pcboamersfoort.nl (zie ‘Medezeggenschap’)

Oudercommissie

De oudercommissie (OC) bestaat uit een aantal ouders van de school. De OC assisteert het team bij allerlei activiteiten op school. Hierbij kunt u denken aan het assisteren bij ouderavonden, feesten, avondvierdaagse en andere sportactiviteiten, afscheid van groep 8 e.d. De oudercommissie betrekt ook andere ouders bij de activiteiten.De oudercommissie bestaat uit:Peter (voorzitter), Melanie, Danielle, Anneke, Maaike, Patries, Ilona, Robin en Margreta. (penningmeester).

Contact met de oudercommissie kan via email: m.vanbeek@pcboamersfoort.nl.

Interesse?

Bezoek onze school!